ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺎزه اي در  ﭼﺎﻫﮏ

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺎزه ای در  ﭼﺎﻫﮏ

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺎزه ای در  ﭼﺎﻫﮏ

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺎزه ای در  ﭼﺎﻫﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ  ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺎزه ای در  ﭼﺎﻫﮏ :، ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ای ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎت و اﺗﺼﺎﻻت واﻗﻊ در ﭼﺎه و اﺗﺎﻗﮏ ﻣ ﺷﻮد متورﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ .

ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ای اﺳﮑﻠﺖ ﮐﺎﺑﯿﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮر و روزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮرﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

و ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت و اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎزه ای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ، زن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺘﺤﺮک آﺳﺎﻧﺴﻮر اﺛﺮات ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﺎرﻫﺎ و اﺛﺮات زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﻬﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻄﻌﺎت آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ آﻧﻬﺎ از ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه است.

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺎزه ای در  ﭼﺎﻫﮏ

ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ، ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﺎرﻫﺎ در آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﺪدرﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎرﻫﺎ  اﺛﺮات ﺿﺮﺑﻪ ای : ﮐﻠ ، ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﺎرﻫﺎ درآﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ ﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﺪدرﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﻮد.  ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎدل زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزه و ﻗﻄﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن » ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ و « ﺑﺎرﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ)ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد و در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت اﻓﻘﯽ و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ و ﺳﺎزه ﺗﺮﮐﯿﺖ ﮔﺮدد.

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺎزه ای در  ﭼﺎﻫﮏ

صنعت ساختمان هرم

01342244843

لاهیجان – خیابان کاشف شرقی – روبروی مقبره کاشف السلطنه

.

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺎزه ای در  ﭼﺎﻫﮏ

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *