وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎيﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ 

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎیﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ 

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎیﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ 

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎیﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ  : آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ در ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺮم و روان و ، در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮐﺸﺸﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ًﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪون ﺷﻮک از ﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ ، دﻗﺖ ﺗﻮﻗﻒ در ﺗﺮاز ﻃﺒﻘﻪ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ میشود.

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻻی ﭼﺎه و اﻣﮑﺎن ﻗﺮار دادن آن در ﻓﻀﺎی دورﺗﺮی از ﭼﺎه ﻧﯿﺰ از ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺴﺘﻘﯿمﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺮﮐﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﮏ ﻢ ﺑﻪ ﯾﻮک ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻧﻮع ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻔﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ ﻣتصل ﺑﻪ ﯾﻮک ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﮏ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺷﯿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﻮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از ﻧﻮع ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻔﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﺿﻄﺮاری )ﭘﺎراﺷﻮت (ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎورﻧﺮ . در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺟﮏ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﮑﺎر رود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ از ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺮ اﯾﻦ ﭼﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.

ﭼﺎه ﺟﮏ)وﺟﻮد در ﺻﻮرت ( 25 ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ آب ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺷﺎﻗﻮﻟﯽ 3 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺮ اﺟﺮا ﮔﺮدد.

اﺳﺖ 2 ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ، اﺑﻌﺎد ﭼﺎه آﻣﺪه .ﭼﺎ اﺑﻌﺎد و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ه ﺟﮏ و ﯾﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﺮاف ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر )ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺟﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮﮐﺖ (ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ آﺳﺎﻧﺴﻮر اﺧﺬ .

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺮای آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی ، ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﺳﺎﯾﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﯿﺮی آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺤﻮﯾﻞ آﺳﺎﻧﺴﻮر)ﻫﺎ (ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺤﻮﯾﻞ  ﺑﻮد .

ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﻧﺼﺎب آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ، اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﺎﻧﻊ از ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اﺷﺨﺎص ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر ( ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ )ﻫﺎ ، ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺎﺣﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮی )ﻫﺎ ( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ.

ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺮاز ﻫﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺣﯿﻦ ورود و ﺧﺮوج ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﺑﺎر در آن ﺗﺮاز ﺑﺎﻗﯽ . ازرواداری ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﺑﯿﻦ از ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز ورودی ﻧﺒﺎﯾﺪ – ﺷﻮد 25و ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ است.

صنعت ساختمان هرم

01342244843

لاهیجان – خیابان کاشف شرقی – روبروی مقبره کاشف السلطنه

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎیﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ 

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *